Evakuaeni trasu na staveni ti

Výjezdový znak je popis evakuaèních výstupních dveøí, který je pou¾íván v ka¾dém stavebním objektu, pro který je v souladu se základními pøedpisy povinností øádnì oznaèit východy, kterými je v pøípadì ohro¾ení (napø. Po¾ár ulo¾ena evakuace.

Taková oznaèení jsou doporuèena v¹ude tam, kde jdeme se zdravìj¹ími skupinami lidí, tj. V podnikání, v kanceláøích, v kulturních a zábavních budovách a ve fyzických budovách nebo ve velkoformátových obchodech. Pro øe¹ení oznaèené v angliètinì EXIT èasto vede døívìj¹í pohyby v povìdomí o ¹ípech a oznaèení únikových schodù. Správné znaèení únikové cesty má klíèovou úlohu pøi záchranì zdraví ¾en a akcí, které jsou ve formì hrozby a zvy¹ují mo¾nost evakuace.

Znaèka EXIT má charakteristickou zelenou barvu s bílým rámem a nápisem, který umo¾òuje jeho snadné vidìní bìhem evakuaèního procesu i na velmi dlouhou vzdálenost (20-25 metrù. Byl vyroben ze zajímavého samolepicího filmu s vysokou hodnotou lepidla, která zaruèuje vynikající pevnost a tvar ve velkých podmínkách nebo PVC panel upevnìný oboustrannou páskou. Oznaèení nouzového východu je na hranì objektu nalepeno nejèastìji nad dveømi, co¾ je øe¹ení z bytu nebo domu. Fólie, ze které bylo provedeno oznaèení nouzového východu, má fotoluminiscenèní vlastnosti, díky nim¾ v noci kouøí, co¾ umo¾òuje úèinnou evakuaci i v tmavých podmínkách spojených s vypnutím proudu nebo èistým kouøem, který omezuje viditelnost.