Hodnoceni rizika amoniaku

Workaholismus je velkou psychickou závislostí. Jsem obeznámen s neustálou potøebou plnit své povinnosti, v jejich¾ úspìchu jsou rodina, pøátelé, odpoèinek a také spánek vynechány. Samozøejmì, ¾e èinnost je jediným prvkem bytí ka¾dého èlovìka. Proto je workaholismus poslední závislostí, která se nestává s rozpaky. Uvìdomujete je v¹ak doma?

Workaholismus se vyznaèuje obrovskou potøebou ka¾dodenní práce. Nemoc léèí ka¾dý volný èas jako ztracený èas. Poté za¾ijí nepohodlí a ¹patnou náladu. Oni èasto zùstávají v pøímých kanceláøích po hodinách a jsou osvobozeni od dnù a svátkù. Prostøednictvím toho zanedbávají rodinu, pøátelé také neèerpají od ¾ádné zábavy a nevyvíjejí své vlastní slabosti a zapojení. Velmi èasto to pøiná¹í neustálé bolesti hlavy, nevolnost, únava a problémy s koncentrací a spánkem.

Abychom usnadnili léèbu, stojí za to najít dùvod tohoto tématu. Obvykle jsou závislí na typických perfekcionistù. Mají vysoké ambice a vybírají v¹e, co dìlají dokonale, velmi pøesnì a bez nedostatkù. Mnoho ¾en také si myslí, ¾e workaholismus mù¾e být smíøen se zku¹enostmi s nedostateènou hodnotou. Závislými se èasto mohou spoléhat na materiální potí¾e v historii a nyní chtìjí vyu¾ít svou pozici ke zvý¹ení svých pøíjmù.

Workaholismus, jako ka¾dá psychologická závislost, má známé negativní úèinky. Mezi nimi paradoxnì dochází ke sní¾ení efektivity a produktivity. Pracovníci jsou vyèerpáni nepøetr¾itým výkonem povinností a neuvìdomují si situaci od posledního, ¾e opravdu ztratili hodnì èasu, napøíklad pøemý¹leli o výrobì a pøemý¹leli o ka¾dém úkolu. Nejhor¹í ne¾ádoucí úèinek je, ¾e se o ná¹ byt ztratilo péèe, co¾ je dùvod, proè závislý èlovìk nutnì musí jít za podobnou psychoterapii.