Modelovani vlasu na svatbu

http://cz.healthymode.eu/vivese-senso-duo-oil-effektiv-hartab-forberedelse/

Moje sestra má ráda hrát s vlasy, mù¾ete ji v¾dy mrknout, vyèesat a vytvoøit. Souèasnì je to opravdu absorbováno, ¾e chcete, aby celý vzhled byl perfektní, mù¾ete zlep¹it ¹estkrát ¹òùrku, nìkdy si polo¾it ¹òùrku na vlasy nebo jej napnout. Miluje ¹kolní pøedstavení a dìlá je. Jediná její tvorba, princezna Joker, byla také originální a musela nosit perfektní úèes a obleèení. V poøadí øádu rozkazù se její maminka rozhoøèila kolem tuctu stuh s pásky, které se k nim pøipoutaly. Pozdìji tato krásná jedenáctiletá ¾ena øekla ne, ne, a je¹tì jednou. V interiérech vypadám hezèí ... a tak to zaèalo. Èas pøetaktování a jejich modelování. Vypadala krásnì jako velká královna. Nicménì, kdy¾ se dopustí s aristokratem, rychle zmìnila názor. Nepøedpokládáme, ¾e uplynulo více ne¾ dvì hodiny od poèátku pøehlídky. Najednou ... úplnì zmìnila své zorné pole a ve svém jazyce se víceménì podobala "noeee, nelíbí se mi to, nepamatuji si nic o princeznì, která je daleko od ní". Vynalezla nový úèes, pøitiskla si vlasy na volné koky. Na svatbì, právì tak, jak byla vytvoøena vý¹e, teï ji poznáváme tím, ¾e jí dìláme vlasy, tentokrát to ¹lo velmi hladce. Její matka, z vlastní strany, dokázala udìlat nìkolik minut.