Nabijeeku pro hodnoceni pracovnich rizik

Potøeba vyvinout dokument o posouzení rizika výbuchu a ochrany proti výbuchu se vztahuje na jednotky, v nich¾ mù¾e práce s hoølavými látkami vést k tvorbì nebezpeèných výbu¹ných smìsí a zpùsobit nebezpeèí výbuchu v pozadí. Mnoho zahranièních spoleèností poskytuje komplexní podporu pøi vývoji ochrany proti výbuchu, tj. Ochrany proti výbuchu v prùmyslových oblastech.

Zavedením nebo skladováním látek, které mohou zpùsobit výbu¹né prostøedí se vzduchem, jako jsou plyny, kapaliny, jemnì rozptýlené pevné látky - prach, musí zamìstnavatel provést posouzení nebezpeèí výbuchu, aby ukázal potenciálnì výbu¹né prostøedí. Dále by mìl ve vì¾ích a ve vnìj¹ích prostorách oznaèit vhodné prostory s nebezpeèím výbuchu spolu s vytvoøením grafické klasifikaèní dokumentace a oznaèovacích faktorù, které jim umo¾ní zapálení.

Cíl:Provést posouzení a provést dokument na ochranu pracovi¹tì pøed výbuchem. Úèelem vytvoøení skuteènosti je splnìní zákonných po¾adavkù a sní¾ení rizika v kombinaci s mo¾ností výbu¹ných atmosfér v pozadí práce.

Zpùsob výkonu slu¾by:Pracovi¹tì, ve kterých se mohou vyskytovat výbu¹ná prostøedí, bude vyhodnocena plánem pro prostøedí s nebezpeèím výbuchu.

Ochrana proti výbuchu a výbuchu:Dal¹ím krokem bude kontrola zdrojù vznícení spolu s dal¹ím seznamem: teplé povrchy, plameny, vè. spalovací èástice a plyny, jiskry mechanického pùvodu, elektrické stroje, bludné proudy a katodická ochrana proti korozi, statická elektøina, exotermní reakce, mo¾nost úderu blesku, elektromagnetické vlnìní, vysokofrekvenèní záøení, ionizující záøení, adiabatické napìtí a stále rázové vlny, vèetnì spontánního vznícení prachu. V pøípadì výskytu výbu¹ných atmosfér bude zkontrolováno, zda nádobí a bezpeènostní styly pro v¹echny pracovní místnosti, ve kterých se mohou setkat s výbu¹nou atmosférou, byly pøizpùsobeny kategoriím, které jsou vhodné pro zóny s nebezpeèím výbuchu.