Ochlupeni na miminko

Moje neteø miluje hrát s vlasy moc, mù¾ete ji mrtvice hodiny a kartáè ji nahoru. Zároveò je opravdu odhodlána, ¾e pokud chce, aby to vypadalo dokonale, mù¾e pìtkrát narovnat jeden prýmek, v¾dy si na nì vlo¾í luky na vlasy nebo vlo¾í sponky na vlasy. Nejvíce drahá ¹kola ukazuje a shroma¾ïuje se k nim. Její stvoøení královny Scurvy existovalo navíc originálnì a musela mít perfektní úèes a obleèení. Moje matka ji pøi kontaktu zamotala s nìkolika copánky s daty na nich se stuhami. Pak ten krásný jedenáctiletý øekl ne, ne, ne jednou. Vlastnì se podívám do kudrnatých vlasù ... a zaèalo to. Doba natáèení také jejich modelování. Vypadala krásnì jako dùle¾itá princezna. A kdy¾ je s princeznami, rychle zmìnila názor. Nemusím øíkat, ¾e od zaèátku pøípravy na pøedstavení uplynuly témìø dvì hodiny. Neèekanì ... naprosto zmìnil nápad a ve svém projevu to znìlo témìø nic jako "nieeee, nelíbí se mi to, nepamatuji si nic o aristokratovi, který je její podøízený". Zeptala se sama sebe na nový úèes, naskládané vlasy v oblièeji plné koky. Samozøejmì, jak u¾ pøedtím øekla, nyní za¾íváme její vlasy, a to je to, co ¹lo úplnì hladce. Její matka z nìjaké strany mì a nová za dvacet minut.

Podívejte se na nabídku vlásenek