Oizeni nadeasu

Byl zalo¾en integrovaný maloobchodní systém zalo¾ený na zásadách organizací øídících velké prodejní sítì. Pohodlné a funkèní øízení prodejních sítí je velkou výzvou. Pou¾ití takového systému umo¾òuje øídícím pracovníkùm pøístup k nìkterým analýzám a reklamám pro správu.

Pro øádné zamìstnance musí být program poskytován pøátelským nástrojem, který jim umo¾ní efektivnì pracovat na v¹ech pozicích. Prostøednictvím prodejního systému máme mo¾nost integrálnì implementovat nejnovìj¹í øe¹ení na v¹ech úrovních ve firmì. Pomocí tohoto plánu máme pøíle¾itost zlep¹it øízení organizace v rùzných jednáních, poèínaje maloobchodním prodejem, distribucí, logistikou a úèetnictvím, které konèí poptávkou. Prostøednictvím øady velkých mo¾ností se vás program vás zeptá na jakýkoli typ prodejních sítí, od dvanácti a¾ po nìkolik stovek obchodù. Dokonale funguje v malých prodejních sítích. Neomezená oblast provozu maloobchodního systému umo¾òuje mo¾nost obsluhy v¹ech oblastí provozu prodejní sítì.

Zahrnuje dal¹í prvky:

dlouhý a multi-poboèkový maloobchodní systém,Modul Správce, jeho¾ pøíkazem je doporuèit,centrální skladový a distribuèní projekt, øíká jak pro co nejlep¹í vyu¾ití podmínek pro provozování obchodní kampanì.

Program také disponuje specializovaným, integrovaným finanèním a úèetním systémem, jako¾ i personálním a mzdovým systémem, jeho¾ cílem je umo¾nit komplexní servis v¹ech procesù øízení maloobchodní prodejní sítì.

Maloobchodní systém je také velkou podporou pro u¾ivatele. Umo¾òuje mnoho funkcí, které vám pomohou uskuteènit nákup. Existuje øada výhod multimediální samoobslu¾né stanice pro u¾ivatele, kteøí skenováním èárových kódù umo¾òují rychlou platbu produktù.