Peee o poipojene vlasy

Moje sestra miluje hraní s vlasy velmi, mù¾ete ji celý den pohladit, høebenat a vytvoøit. Souèasnì je nále¾itì zapojena, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo dokonale, doká¾e si zaøídit jeden cop asi desetkrát, v¾dy si obléká vlasy, nebo ho ¹típne. Miluje ¹kolní výkony nejvíce a vytváøí je. Její nedávná role jako princezna Joker byla také lehká a ona potøebovala dokonalý úèes a ¹aty. Moje matka si zpoèátku pletla tucty copánkù s luky, které se k nim pøipojovaly. Pak ta krásná dívka øekla ne, ne, a je¹tì ne jednou. Tak se podívám do øízených vlasù .... a zaèalo to. Ètyøicet pìt minut pøetaktování vedle jejich cvièení. Vypadala krásnì jako skuteèná princezna. Teprve kdy¾ se to stane se zka¾enými dívkami, rychle zmìnila názor. Nevìøit poslednímu, který uplynul ménì ne¾ dvì hodiny od zaèátku poøadu. Najednou ... zcela zmìnila my¹lenky, zatímco ve svém projevu to nebylo skoro nic jako "nee, já nechci, nepamatuju si princeznu, co je její slu¾ka." Po¾adovala nový úèes, rozcuchané vlasy v situaci naplnìné koky. Na¹tìstí, stejnì jako ona øekla nahoøe, teï máme událost v pøipnutí vlasù, pak jsme ¹li velmi rychle. Její matka, z nìjaké strany mì, ze zbytku a za pár minut byla plná.

Zkontrolujte, kde koupit sponky na vlasy