Pokyny k pokladni

V 19. století James Jacob Ritty objevil pokladnu pro kontrolu zamìstnancù svých hospùdek. Vlastnil nìkolik barù v Daytonu (dokonce i tam byly skvìlé místní mafie, koneckoncù to byl pøedmìt nezávislého pøíbìhu. Byl aktivní mu¾ a nemìl rád podvádìní. Kdo má rád nás? V dobrém èase zapálil ¾árovku a vstoupil do plánu, aby vytvoøil nové zaøízení.

Toto jídlo pøevratovalo obchod, i kdy¾ první kopie nebyly podobné elektronickým pokladnám - byly zalo¾eny na èasech ze zásuvky, zatímco bìhem transakce usly¹el populární zvuk. Vynálezce poté, co patentoval zaøízení, zalo¾il malou továrnu se svým bratrem, který své jméno oznámil celému svìtu. Aèkoli dnes mnozí z nás spojují jméno Ritty, v oblasti umìní a on-line dílù vìnovaných fiskálním tiskárnám najdete bezplatný problém.Velká nebo malá pokladna? Volba chce z va¹ich potøeb!Tyto pokladny se poèítají na:- pokladní pokladny (elektronické pokladny - nevratné, s men¹í kapacitou pamìti RAM bez mo¾nosti roz¹íøení. Omezená pamì» RAM znamená, ¾e po nìkolika letech je pøístroj vhodný pro komunikaci, i kdy¾ ménì èasto pou¾ívaný, bude trvat déle.- POS pokladny - takzvané poèítaèové pokladny - s rozsáhlej¹í pamìtí RAM s nabídkou nahrazení prvkù a roz¹íøení obsahu.Mezi pokladny ECR se mù¾eme nauèit:- pøenosné pokladny - bezpeèné a nízké fiskální èástky elzab mini e ideální pro malé investory a podporu outdoorových akcí- jednokomorové pokladny - zlato v kioscích a butikách kvùli malým rozmìrùm s mo¾ností propojování váhy a èteèek kódù s poèítaèem, se také setkávají v pra¾ském prodeji- systémové pokladny - pøátelské pro vìt¹í prodejny, mo¾nost spolupracovat s druhými platebními terminály, pokladnami a skladovým programem. Existuje spousta zajímavých prací, jako je provádìní plateb za úèty a prodej dobíjacích prostøedkù pro mobilní telefony.