Povinnost zapsat do obchodniho rejstoiku

Ka¾dý podnikatel má v souladu s platným úèetním zákonem za úkol vedení evidence majetku spoleènosti. Takovou registrací je registrace dlouhodobého majetku.

Artrovex

Aktiva jména obsahují: pozemky, trvalé u¾ívacího práva pozemkù, domù a budov, strojù, vozidel, zaøízení i dal¹ích zaøízení, jeho¾ hodnota v dobì nákupu pøesáhne vý¹i tøi tisíce pìt set pøíjemný a to vy¾aduje vlastnictví nebo spoluvlastnictví poplatníkem nebo podnikání. Vyzváni k zadání aktivum fixních aktiv registrù postupuje v kvìtnu, v nìm¾ byl zachycen.

Evidence hmotného majetku, je pravdìpodobné, ¾e bude uta¾ena v knize zakoupené ve vydavatelství Tiskaøské práce, ti¹tìné karty s zdravých rubrikami z poèítaèe na karty z ruky-ta¾ené tabelkami nebo v noteboocích bez pøíslu¹ných tabulek, ale záznamy musí obsahovat v¹echny potøebné údaje pro registraci. Dùvodem je vyplnìní dokumentu ve firmì.

Dlouhodobý majetek je evidován na základì dokumentù, které zpùsobují poèáteèní hodnotu vlo¾ených prostøedkù. Tabulka pro registraci investièního majetku by mìla obsahovat: poøadové èíslo, datum nákupu a pøevzetí k pou¾ití, údaje o doklad o zakoupení, popis majetku, symbol Klasifikace dlouhodobého majetku, je cena pùvodní odpisová sazba (v závislosti tam po letech pou¾ívání, vý¹e odpisù aktualizováno poèáteèní hodnota, amortizaci a datum odvolání, spolu se základem pro její pøípravu. V pøípadì prodeje støedu zadat datum prodeje, je-li aktivum znièeno, je nutné zahrnout do protokolu likvidaci. Pøi uvedení platného zákona musí spoleènost pøijmout ve¹keré doklady potvrzující poøízení dlouhodobého majetku.