Prolamovane kontejner

https://choco-l.eu/cz/

Cílové dávkovaèe jsou urèitì pou¾ívanými zaøízeními. V závislosti na modelu a modelu mohou být pøevedeny na realizaci rùzných úkolù.

Bunìèný dávkovaè je urèen k utìsnìní nádob na prach, které pracují za jiných ne¾ atmosférických podmínek. Díky tìmto zaøízením je mo¾né vyprázdnit nádr¾e bez dekompenzace. Teplota prachu nesmí být vy¹¹í ne¾ 200 stupòù Celsia a nelze hovoøit o agresivitì prachu.

Princip èinnosti mobilního dávkovaèe je pomìrnì jednoduchý. Prach z nádr¾e se dostává do podavaèe skrz vstupní otvor. Pak je dodáván v buòkách s køídly pohybujícího se bubnu.

Dávkovaèe jsou pøíli¹ zaneprázdnìné v nepøetr¾itém dávkování sypkých a jemnozrnných materiálù. Zejména se jedná o obilná zrna, prá¹kové mléko, koøení, nové koøení, pepø, cukr, kasein, sùl, prach z filtrù atd. Výdejní stojany se pou¾ívají v jakékoli fázi výroby, také ve velikosti technologické øady obalových výrobkù, v prùmyslu vá¾ení a dávkování a pneumatická doprava.

Èasto se také pou¾ívají jako tzv stavidla uzavírají pracovní sféry rùzných tlakù. Je dùle¾ité dát jim napøíklad prùchod z cyklónu, prachového filtru nebo su¹ièky. Pou¾ívají se také pro vyprazdòování nádr¾í.

S nápojem ze zaøízení mobilních stojanù je jistì elektrická skøíòka s mìnièem. Díky tomu je mo¾né efektivitu stojanu pøizpùsobit va¹im osobním potøebám. Výdejní stojany splòují v¹echny hygienické normy a bezpeènostní pravidla stanovená zákonem.